taijimasters

taijimasters
Fu Zhong Wen, Yang Chen Fu, Yang Shao Hao, Sun Lu Tang, Wu Chien Quan, Ma Yueh Liang, Tung Ji Yieh, Chen Wei Ming (below Sun Lu Tang)

Wednesday, June 10, 2015

Taiiquan Classic Standing and Moving linear postures

No comments:

Post a Comment